Vedtægter

§ 1 – Navn

Andelsselskabet Nyskole Vandværk er stiftet i 1979 med hjemsted i Nørre Alslev Kommune.

Tilbage til top ↑

§ 2 – Formål

Andelsselskabet formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Tilbage til top ↑

§ 3 – Forsyning

Vandværkets forsyningsområde fastlægges af Storstrøms Amt og Nr. Alslev Kommune i medfør af lov om vandforsyning og enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af andelsselskabet.

For ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Tilbage til top ↑

§ 4 – Medlemmers rettigheder

Andelsselskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det til en hver tid gældende regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Tilbage til top ↑

§ 5 – Hæftelse

For enhver af andelsselskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmers indskud.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i andelsselskabet underskrive en erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag bestående af ledningsbidrag og tilslutningsafgift samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når andelsselskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for andelsselskabet.

Det er en betingelse for godkendelsen af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Andelsselskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftbidrag.

Tilbage til top ↑

§ 6 – Udtræden af selskabet

Udtræden af andelsselskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen og medlemmet udtræder af andelsselskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i andelsselskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Bestyrelsen kan fritage et medlem for vandudgift, hvis der over en længere periode ikke finder vandforbrug sted og der er lukket for stophanen.

Tilbage til top ↑

§ 7 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er andelsselskabets højeste myndighed

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år medio marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 8 dages varsel ved annoncering i den lokale avis.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være afgivet til bestyrelsen senest 1.marts.

 

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

– Valg af dirigent og stemmetællere

– Bestyrelsens beretning

– Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

– Behandling af indkomne forsalg

– Valg af medlemmer til bestyrelsen

– Valg af suppleanter til bestyrelsen

– Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen og indkaldelsen skal ske ved annoncering i den lokale avis.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i andelsselskabets beslutningsprotokol, der underskrives af bestyrelsen.

Ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset hvor mange andelshavere, der er mødt.

Tilbage til top ↑

§ 8 – Stemmeret

Hvert medlem har en stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Tilbage til top ↑

§ 9 – Bestyrelsen

Andelsselskabets bestyrelse består af  7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tilbage til top ↑

§ 10 – Tegningsret

Andelsselskabet tegnes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Tilbage til top ↑

§ 11 – Regnskab

Andelsselskabets regnskabsår løber fra den 1.januar til den 31.december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af autoriseret revisor. Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.

Det reviderede og påtegnede regnskab fremsenedes til Nr. Alslev Kommune.

Tilbage til top ↑

§ 12 – Opløsning af selskab

Opløsning kan kun besluttes såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med et andet vanværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Tilbage til top ↑

§ 13 – Ikrafttræden

Andelsselskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 9 marts 2004 og sidst ændret på generalforsamlingen den 9 marts 2004.

De træder i kraft den 1 januar 2004.

 Dirigent __________________

 Bestyrelsen:

 _________________________                         __________________________

 ________________________                           __________________________

 ________________________                           __________________________

 ________________________

Tilbage til top ↑